Priesmyk- Charakteristika podľa Wikipedie: Priesmyk je pomerne výrazné prerušenie inak súvislého horského pásma. Niektoré priesmyky ležia v prielomových údoliach a nemajú charakter sediel.
Poloha priesmykov medzi dvomi vyvýšeninami má pre človeka veľký dopravný význam, pretože umožňuje jednoduchšie prekonávanie horského pásma a cesty vedené týmito miestami mávajú často množstvo serpentín. Priesmyky s vysoko položenými sedlami môžu byť v zimnom období uzavreté pre dopravu, preto sú pod sedlami budované tunely.
Priesmyky majú aj strategický význam vo vojenstve, preto boli mnohé z nich v minulosti opevňované.

Slanské vrchy pretínajú štyri cestné a jeden cestno-železničný priesmyk.

1, Dargovský priesmyk, je najfrekventovanejší.
2, Priesmyk spájajúci Slanec a Rákoš.
3, Slanský priesmyk je cestno-železničný. Je najstarší z týchto priesmykov. Pozri jeho históriu tu......
4, Herliansky priesmyk spájajúci Herľany a Banské.
5, Skároš a Hollóhaza (HU).
Za určity druh priesmykov by sa dali považovať aj niektoré účelové cesty, napr. Zámutov-Dubník-Červenica, Červenica- Zlatá Baňa a niektoré ďalšie.

História týchto priesmykov je zaujímavá. Ani jeden z nich v dávnej minulosti nepretínal Slanské vrchy v takej podobe ako v súčasnosti. Na tejto stránke nájdete porovnanie súčasného stavu s mapami z prvého (1763-1787) a druhého (1806-1869) vojenského mapovania z tejto webovej stránky http://mapire.eu/en/about/. Je zaujímavé porovnavať tieto staré mapy s terajšími, líšia sa iba minimálme. Je neuveriteľné, že v časoch keď nebolo GPS ani zložité zememeračské prístroje aké sú teraz, dokázali vtedajší zememerači tak presne kresliť mapy .

Kliknutím na mená priesmykov sa vám zobrazia podrobnosti týchto priesmykov.

1, Dargovský priesmyk
2, Slanec Rákoš
3, Slanský priesmyk
4, Herlianský priesmyk.